Mgr. Adriana Jesenková, PhD.

Bioetika, Etika

Mgr. Adriana Jesenková, PhD.

Bioetika, Etika

Vyštudovala filozofiu v kombinácii s históriou na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave v odbore systematická filozofia.

V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde prednáša filozofické disciplíny, sociálnu etiku a bioetiku. Svoj odborný záujem sústreďuje na feministickú filozofiu, etiku starostlivosti a otázky vzťahu moci, starostlivosti a spravodlivosti.

Ako výskumníčka pôsobí aj v občianskom združení EsFem zameranom na rodový výskum a rodovo citlivú výchovu a vzdelávanie. Publikovala viacero vedeckých prác, v roku 2016 jej vyšla monografia Etika starostlivosti. Na vlnách Rádia Regina Východ zaznelo už viac ako 150 jej krátkych zamyslení.

Kontakty na diskutéra: