doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D.

Bioetika, Teológia

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D.

Bioetika, Teológia

Docent Szaniszló pracuje v oblasti všeobecnej a špeciálnej teologickej etiky ako aj politickej filozofie a za jeho vedecké výsledky bol menovaný Najlepším odborným asistentom teologickej fakulty v Košiciach v roku 2008, a najlepším docentom v roku 2009 a 2010. Pracuje s Prof. Matthiasom Vogtom z Vyšokej školy Zittau-Goerlitz na projekte Kultúrneho manažmentu Cirkví a takisto v dvoch sieťach CEEPUSu: bioetická sieť ACEBE Prof. Sigrid Muellerovej (asociácie bioetikov strednej a východnej Európy so sídlom vo Viedni pri Inštitúte systematickej teológie Univerzity Viedeň) ako aj sociálno-etická sieť Prof. Ingebor Gabriel pri tej istej Univerzite. Zároveň už 2 roky prednáša bioetiku Na odbornom kolégiu sv. Pavla pri Pedagogickej fakulte Benedeka Eleka Západomaďarskej Univerzity v Šoproni (aj v programe Erazmus) a pracuje s kolegom prof. W. Schauppom v rakúskom Grazi, pri formáciu doktorandov v oblasti morálnej teológie. Po ukončení inauguračného konania v roku 2014 je od februára 2015 profesorom a garantom študijného odboru Sociálna práca na Fakulte sociálnych štúdii Vysokej školy Danubius v Sládkovičove.

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: