Prof. MUDr. Štefan Lukačín, CSc.

Medicína, Zdravotníctvo

Prof. MUDr. Štefan Lukačín, CSc.

Medicína, Zdravotníctvo

Gynekológ, pôrodník, vysokoškolský pedagóg

Profesor MUDr. Štefan Lukačín, PhD  (1940)  po promócii na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1963 po krátkom pobyte na Chirurgickej klinike LF v Košiciach venoval celý svoj profesionálny záujem práci v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Začínal pod vedením  prof.Schwarza na Gynekologickej klinike LF v Košiciach. Potom už bol blízkym spolupracovníkom profesora Poradovského. Pod jeho vedením získal postupne všetky potrebné stupne odbornosti a venoval sa klinickému výskumu. Postupne po prechode zo zdravotníctva do školských služieb ako učiteľ na Lekárskej fakulte UPJŠ obhájil vedeckú hodnosť, hodnosť docenta a profesora.

Vo vedeckej práci sa venoval najmä problematike predčasného pôrodu a komplikáciám tehotnosti, ohrozujúcim zdravie a život tehotnej a rodičky. Prednostom kliniky sa stal v r.1988 a v tejto funkcii pracoval do r. 2005. V tom čase zastával aj funkciu krajského odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre Východoslovenský kraj, neskôr Košický kraj. Aj v tejto funkcii jeho primárnym záujmom bolo zlepšovanie perinatálnych výsledkov  ako základných parametrov starostlivosti o reprodukčné zdravie. Pod jeho vedením klinika získala najmodernejšie  prístrojové vybavenie diagnostiky ohrozenia plodu,   tehotnej  a rodičky.
Najvýznamnejším krokom však asi zostáva obhajoba a prijatie programu USAID spolupráce kliniky s pracoviskami Gynekologickej kliniky Lekárskej fakulty Braunovej univerzity v Providence (RI) v USA. Viac ako 30 lekárov a zdravotných sestier košickej kliniky od r.1995 do r. 2000 pravidelne navštevovali tieto nádherne vybavené klinické jednotky a recipročne na  pracovisku v Košiciach prijímali amerických kolegov a kolegyne a spolupracovali s nimi priamo pri pacientkach a rodičkách.

Aj po odchode do dôchodku prof. Lukačín zostal aktívny v klinickej a pedagogickej práci.
Na 3. gyn.-pôr. klinike LF UPJŠ a Nemocnici Košice – Šaca a.s., 1.súkromnej nemocnici naďalej pracuje ako klinický gynekológ a vedie výučbu mladých adeptov medicíny na Lekárskej fakulte UPJŠ.

Kontakty na diskutéra: