Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH

Zastáva funkciu dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 2016 do konca januára roku 2019 pôsobil aj ako riaditeľ Ústavu špeciálnych inžinierskych procesológii. Pred tým pôsobil 14 rokov ako vedúci Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania a 4 roky ako prodekan pre vedu a výskum na Strojníckej fakulte TUKE. V roku 2009 mu bol udelený čestný doktorát v odbore Biomechanika. Za výsledky, ktoré dosiahol v rámci výskumu a za ich implementáciu do praxe bol ocenený viacerými cenami, napríklad Veľkou medailou Samuela Mikovíniho a Národnou cenou za kvalitu. Je členom viacerých vedeckých a redakčných rád doma a v zahraničí. Medzi najdôležitejšie výstupy jeho grantových projektov patria implantáty šité na mieru a špičkové laboratóriá pre oblasť merania a aditívnych výrobných technológií. V roku 2017 mu bola ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR udelená Cena za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.