Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH

Zastáva funkciu dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 2016 do konca januára roku 2019 pôsobil aj ako riaditeľ Ústavu špeciálnych inžinierskych procesológii. Pred tým pôsobil 14 rokov ako vedúci Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania a 4 roky ako prodekan pre vedu a výskum na Strojníckej fakulte TUKE. V roku 2009 mu bol udelený čestný doktorát v odbore Biomechanika. Za výsledky, ktoré dosiahol v rámci výskumu a za ich implementáciu do praxe bol ocenený viacerými cenami, napríklad Veľkou medailou Samuela Mikovíniho a Národnou cenou za kvalitu. Je členom viacerých vedeckých a redakčných rád doma a v zahraničí. Medzi najdôležitejšie výstupy jeho grantových projektov patria implantáty šité na mieru a špičkové laboratóriá pre oblasť merania a aditívnych výrobných technológií. V roku 2017 mu bola ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR udelená Cena za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.

 

Mgr. Robin Kopecký

Vyštudoval filozofiu na FF UK v Prahe a teoretickú a evolučnú biológiu na PřF UK v Prahe. V súčasnosti dokončuje doktorské štúdium a je vedeckým pracovníkom na PřF UK v Praze. Je spoluzakladateľom centra Karla Čapka pre výskum hodnôt vo vede a technike www.cevast.org a jeho koordinátorom na PřF UK. Venuje sa experimentálnej filozofii (morálny súd) a filozofii techniky (autonómne vozidlá).

Dr. Ing. Robert Mistrík

V súčasnosti pôsobí ako konateľ v spoločnostiach Bitmoderna, s. r. o. a Alias Technologies s.r.o., ktoré založil v roku 2019.
Je rodený Banskobystričan, vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu STU a doktorandské štúdium absolvoval na Universität Wien v Rakúsku. Pôsobil ako hosťujúci vedec na Národnom inštitúte pre štandardy a technológie v USA a po návrate na Slovensko v roku 1998 založil firmu HighChem, ktorej technológie využíva celá plejáda univerzít, výskumných ústavov a firiem na celom svete pôsobiacich v oblastiach biomedicíny, farmácie, kriminalistiky, ochrany životného prostredia, kontroly potravín a mnohých ďalších. Po viac ako 20 rokoch firmu predal americkému technologickému gigantu Thermo a v zapätí založil dve nové firmy. Je spoluautorom publikácie vo vedeckom časopise Nature Biotechnology, ktorý má jeden z najvyšších impakt faktorov na svete. Bol aj prezidentským kandidátom, no zo súboja odstúpil, aby podporil iného demokratického kandidáta. Je ženatý, má dve deti a s rodinou žije v Bratislave.

PhDr. David Černý, Ph.D.

Vyštudoval filozofiu v Taliansku, doktorát získal z lekárskej etiky na 1. lekárskej fakulte UK. V súčasnosti pôsobí ako vedecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR a Ústavu informatiky AV ČR v Prahe. Venuje sa normatívnej a aplikovanej etike, obzvlášť lekárskej etike a etike umelej inteligencie. Je autorom celej rady kníh a odborných štúdií. Jeho kniha o princípe dvojakého účinku vyjde v nakladateľstve Routledge, s Ryanom Jenkinsom a Tomášom Hříbkom tiež pripravuje zbierku textov o etike autonómnych vozidiel, ktorá vyjde v nakladateľstve Oxford University Press.

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

Má ukončené štúdium v odboroch všeobecné lekárstvo, molekulárna biológia a ekonomika. V súčasnosti pôsobí ako prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny a docent Ústavu patologickej fyziológie na Lekárskej fakulte UK a taktiež ako vedec na Katedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK. V rokoch 2013 až 2015 zastával funkciu riaditeľa Molekulárno-medicínskeho centra SAV. V roku 2013 bol ocenený pamätným listom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeľovaným mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov. Medzi oblasť záujmu jeho výskumnej činnosti patrí patofyziológia extracelulárnej DNA, chronobiológia testosterónu a metabolické dôsledky kolových nápojov. Okrem iného je aj spoluzakladateľom občianskeho združenia Klub Detskej Nádeje na pomoc detským onkologickým pacientom.