JUDr. Adam Doležal, LL.M.

Bioetika, Právo

JUDr. Adam Doležal, LL.M.

Bioetika, Právo

Je odborníkom na civilné deliktné právo, medicínske právo a bioetiku. Ako člen Ústavu státu a práva Akademie věd ČR sa spolupodieľal na organizácii celej rady konferencií a seminárov zaoberajúcich sa témou občianskej právnej zodpovednosti. Je autorom alebo spoluautorom celej rady odborných publikácií, napr. Eutanazie a rozhodnutí na konci života. Právní aspekty. Praha: Academia, 2017; s Doležal T. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2016 či Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví. Praha: Linde, 2007.

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: