Dokonalý človek?

Etika, Právo, Psychológia, Teológia, Zdravotníctvo

  • Bratislava - SATORI STAGE, Mickiewiczova 9
  • 2. októbra 2019, streda 18:00

Popis diskusie

Nové technológie otvárajú nevídané technické možnosti na zlepšovanie fyzických a kognitívnych schopností človeka. Mnohí v tomto trende vidia šancu na zlepšenie kvality ľudského života. Vedecký pokrok však ľudstvu kladie dôležité otázky o tom, čo znamená byť človekom a čo je dobré alebo zlé pre naše individuálne a kolektívne blaho. Aké otázky napr. kryonika, biomedicínske inžinierstvo, zásahy do DNA otvárajú v medicíne, v práve, v etike a morálke? Aké typy otázok legálneho a etického charakteru vzrastajú? Čo sa stane, ak niektorí ľudia majú zdroje na vylepšenie svojich schopností, zatiaľ čo iní nie? Ako sa spoločnosti podarí zostať konkurencieschopnou, ak sa tieto výhody stanú nástrojom vyjednávania? Ako budeme môcť súťažiť s niekým, kto bol vylepšený? Ak by rodičia mohli vybrať určité vlastnosti pre svoje dieťa, ako sú svalová sila, farba očí alebo inteligencia, mohlo by to mať vážny vplyv na ľudskú rozmanitosť? Ostane človek človekom, alebo z neho nakoniec vyrobíme skladačku schopností?

Diskutovali s nami

ThLic. Róbert Bezák C.Ss.R.

Teológia

Je slovenský rímskokatolícky biskup. Študoval na Teologickej fakulte v Bratislave. V roku 1983 zložil večné rehoľnícke sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov a o rok na to bol v […]

JUDr. Adam Doležal, LL.M.

Bioetika, Právo

Je odborníkom na civilné deliktné právo, medicínske právo a bioetiku. Ako člen Ústavu státu a práva Akademie věd ČR sa spolupodieľal na organizácii celej rady konferencií a seminárov zaoberajúcich sa témou […]

Dr. Ing. Robert Mistrík

Veda

V súčasnosti pôsobí ako konateľ v spoločnostiach Bitmoderna, s. r. o. a Alias Technologies s.r.o., ktoré založil v roku 2019. Je rodený Banskobystričan, vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu STU a doktorandské štúdium absolvoval […]

PhDr. David Černý, Ph.D.

Etika, Filozofia, Veda

Vyštudoval filozofiu v Taliansku, doktorát získal z lekárskej etiky na 1. lekárskej fakulte UK. V súčasnosti pôsobí ako vedecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR a Ústavu informatiky AV […]

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

Medicína, Veda

Má ukončené štúdium v odboroch všeobecné lekárstvo, molekulárna biológia a ekonomika. V súčasnosti pôsobí ako prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny a docent Ústavu patologickej fyziológie na Lekárskej fakulte UK a taktiež […]

JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Právo

Členka Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a členka Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. JUDr. Andrea Erdősová, PhD. vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite […]