JUDr. Peter Molitoris, PhD.

Právo

JUDr. Peter Molitoris, PhD.

Právo

Peter Molitoris sa narodil 23.10. 1979 v Košiciach.

Vysokoškolské štúdium magisterského stupňa absolvoval v študijnom odbore právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Doktorandské štúdium úspešne absolvoval v odbore správne právo na Univerzite Komenského v Bratislave.

V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Fakulte verejnej správy, zároveň pracuje ako samostatný advokát v advokátskej kancelárii a externým poradcom Ústavného súdu SR.

Kontakty na diskutéra: