doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.

Medicína

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.

Medicína

Narodil sa 10.2.1979 v Košiciach. Vyštudoval odbor všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde promoval v roku 2003. Na tej istej fakulte pokračoval v doktorandskom štúdiu v odbore Vnútorné choroby a po obhajobe dizertačnej práce mu bol v roku 2007 udelený titul PhD. Kontinuálne sa venuje pedagogickej činnosti na LF UPJŠ až doteraz. Od roku 2004 zároveň pracuje ako sekundárny lekár na Klinike pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Získal špecializáciu v odbore pneumológia a ftizeológia (2011) a zdravotnícky manažment a financovanie (2016). V roku 2014 absolvoval výskumný pobyt v špecializovanom zariadení Centre for Integrated Rehabilitation of Chronic Organ Failure (CIRO) v meste Horn, Holandsko, afiliovanom s Klinikou pľúcnych chorôb Univerzitnej nemocnice v Maastrichte. Dlhodobo sa výskumne zaoberá účinkami hypoxie pri chronických pľúcnych ochoreniach na kardiovaskulárny systém. Je spoluautorom viac ako 30 odborných článkov v zahraničných vedeckých časopisoch, ktoré boli citované spolu viac ako 400-krát a publikuje aj v domácej odbornej literatúre. Po habilitačnom konaní mu bol v roku 2019 rektorom UPJŠ udelený vedecko-pedagogický titul docent. Je ženatý, manželka Eva pracuje ako lekárka v oblasti laboratórnej medicíny.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): lekár v UNLP

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: