JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Právo

JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Právo

Členka Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a členka Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

JUDr. Andrea Erdősová, PhD. vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas štúdia ako aj po jeho skončení pôsobila v advokátskej kancelárii Valko & partners, kde sa odborne venovala ústavnému právu, ľudským právam, tlačovému právu a ochrane osobnosti. Jej pracovné zaradenie v Civilnoprávnej sekcii Ministerstva spravodlivosti SR korešpondovalo s jej záujmom o oblasť organizácie a fungovania súdneho systému. V poslednom období sa zúčastnila na viacerých vedecko-výskumných projektoch, tiež ako členka výskumného tímu v oblasti medicínskeho práva a v manažérsko-riešiteľskej pozícii v projekte zaberajúcom sa slobodou prejavu a modernými technológiami. Jej doterajšia pedagogická činnosť sa viaže na Paneurópsku vysokú školu ako aj na Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, prednášala v SR, ČR, ako aj na viacerých domácich a medzinárodných konferenciách v oblastiach medzinárodného a európskeho  práva, medzinárodnej a európskej ochrany ľudských práv a medicínskeho práva a bioetiky.

Je autorkou viacerých publikácií v oblasti ľudských práv i medicínskeho práva.

Kontakty na diskutéra: