JUDr. Marika Barabas Pavlíková

Zdravotníctvo

JUDr. Marika Barabas Pavlíková

Zdravotníctvo

V roku 2014 vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Po ukončení štúdia vykonávala právnickú prax ako koncipientka v advokátskej kancelárii. Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky z predmetu trestné právo procesné a kriminalistika jej bol v roku 2016 udelený titul JUDr. Od roku 2017 pôsobí na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Na úrade začínala ako právnik pobočky v Martine, neskôr pracovala ako právnik Sekcie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Aktuálne vedie Odbor dohľadu nad poskytovaním a úhradou zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Má praktické skúsenosti s výkonom dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, s vedením správnych konaní vo veci porušenia povinnosti poskytnúť zdravotnú starostlivosť správne, ako aj so súdnymi spormi v tejto oblasti. Aktuálne si prehlbuje vzdelanie špecializačným štúdiom v odbore „Master of public health“ na Fakulte zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ako hlavný kontrolór pôsobí aj v oblasti samosprávy.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): riaditeľka Odboru dohľadu nad poskytovaním a úhradou zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti ÚDZS

Kontakty na diskutéra: