MUDr. Miloslav Hanula, PhD.

Medicína

MUDr. Miloslav Hanula, PhD.

Medicína

Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v roku 2001 na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po skončení školy nastúpil ako sekundárny lekár na Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Nitra. V roku 2006 atestoval z anestéziológie a resuscitácie. Od roku 2006 pôsobil v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici ako lekár špecialista. V roku 2007 atestoval z anestéziológie a intenzívnej medicíny a v roku 2013 obhájil doktorát na JLF UK v Martine. Od roku 2015 pôsobil ako námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť. V roku 2016 atestoval v odbore pediatrická anestéziológia, v roku 2017 získal certifikát lektora simulačnej medicíny (Praha) a atestoval v odbore zdravotnícky manažment a financovanie. Od roku 2017 pôsobí v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici ako medicínsky riaditeľ. Je každoročným organizátorom odborného podujatia – Banskobystrických simulácií. Je členom viacerých odborných spoločností (Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, Európska anestéziologická spoločnosť, Sekcia pediatrickej anestézie, Európska spoločnosť pediatrických anestéziológov, Sekcia pediatrickej intenzívnej medicíny, Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny). Vo svojej odbornej kariére sa venuje problematike regionálnej anestézie, využitia ultrasonografie v pediatrickej intenzívnej medicíne a simulačnej medicíne.

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: