prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

Medicína

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

Medicína

Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v roku 2004 na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po skončení školy nastúpil ako sekundárny lekár na Kliniku detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine. V roku 2007 obhájil doktorát na JLF UK v odbore pediatria a v roku 2010 na Univerzite La Sapienza v Ríme (Taliansko) v odbore pediatrické vedy. Postupne atestoval v odbore pediatria (SZU Bratislava), klinická imunológia a alergológia (IPVZ Praha), dorastové lekárstvo (JLF UK Martin), pediatrická pneumológia a ftizeológia (JLF UK Martin) a zdravotnícky manažment a financovanie (JLF UK Martin). Zároveň absolvoval úspešne štúdium v odbore Master of Business Administration (MBA) a Master of Health Administration (MHA). V roku 2011 habilitoval v odbore pediatria a aktuálne pôsobí ako docent na Klinike detí a dorastu v Martine. Od roku 2013 je garantom Ambulancie klinickej imunológie na Klinike pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM. Od roku 2014 je garantom špecializačného študijného programu klinická imunológia a alergológia na JLF UK v Martine. V roku 2017 sa stal primárom Oddelenia klinickej imunológie a alergológie v Univerzitnej nemocnici Martin. V roku 2019 bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore pediatria. Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých a odborných prác v domácich aj zahraničných časopisoch a autorom či spoluautorom viacerých domácich aj zahraničných monografií. Je členom viacerých odborných spoločností (SSAKI, ČSAKI, EAACI, AAAAI, ESID, ESPID, SPS). Je členom redakčných rád viacerých domácich aj zahraničných časopisov. Medzi dominantné záujmy vedeckého ako aj odborného záujmu patria primárne imunodeficiencie, syndrómy periodických horúčok, hereditárny angioedém, respiračné alergické ochorenia, očkovanie v špeciálnych situáciách či ťažké formy alergických ochorení.

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: