Mgr. Tomáš Majerník

Od ukončenia štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v roku 2012 pôsobí na Ústavnom súde SR, najskôr ako súdny analytik, neskôr ako súdny poradca. Na Ústavnom súde SR zabezpečuje aj koordináciu vzdelávania študentov Právnickej fakulty UPJŠ v rámci Stážovej kliniky.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): súdny poradca Ústavného súdu SR

JUDr. Ján Šikuta, PhD.

Narodil sa 25. októbra 1960 v Bratislave. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a po zložení rigoróznej skúšky mu bol v roku 1984 udelený titul JUDr. V rokoch 2006 až 2009 absolvoval doktorandské štúdium na Paneurópskej Vysokej škole práva na Katedre Teórie štátu a práva v Bratislave, po ktorom úspešne obhájil doktorandskú prácu s názvom „Vymožiteľnosť súdnych rozhodnutí“ a získal titul PhD. V rámci svojich štúdií absolvoval aj postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a štúdium zamerané na ľudské práva, humanitárne právo a azylové právo na Oxfordskej univerzite. V období rokov 1983 až 1985 pôsobil ako justičný čakateľ na Krajskom súde v Bratislave, po čom následne začal pracovať ako sudca na Okresnom súde Bratislava-vidiek až do roku 1989. V roku 1990 sa stal sudcom na Krajskom súde v Bratislave. Niekoľko rokov (1995 – 2004) pracoval ako právny poradca na Úrade Vysokého komisára OSN pre utečencov a od roku 2004 zastával 11 rokov pozíciu sudcu na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. V roku 2015 sa stal sudcom na Najvyššom súde Slovenskej republiky a v roku 2016 aj predsedom jeho senátu. 20. mája 2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaný za predsedu Najvyššieho súdu. Od roku 2004 pôsobí ako lektor v niekoľkých vzdelávacích národných aj medzinárodných inštitúciách sudcov a prokurátorov (Justičná akadémia SR, Justičná akadémia ČR a i.). Má bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť doma i v zahraničí.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): predseda Najvyššieho súdu SR

JUDr. Ján Hrubala

Narodil sa 26. januára 1964 v Leviciach. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde mu bol v roku 1987 udelený titul JUDr. V rozmedzí rokov 1991 až 2002 absolvoval rôzne stáže a kurzy v justičných a mimovládnych organizáciách (USA, Spolková republika Nemecko, Holandské kráľovstvo, Juhoafrická republiky, Veľká Británia). Od roku 1992 do roku 1996 pracoval ako sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici. Následne do roku 2002 pôsobil ako advokát a vo svojej advokátskej praxi sa zameriaval hlavne na oblasť ochrany ľudských práv a životného prostredia a mimosúdne riešenie sporov. V rámci trestného práva sa sústredil na zastupovanie práv poškodených. Spolupracoval s mimovládnymi organizáciami „Centrum pre podporu miestneho aktivizmu“ (dnes Via Iuris), „Partners for Democratic Change“ (PDCS) Bratislava a nadáciou Občan a demokracia. Na Úrade vlády SR zastával v období rokov 2002 až 2005 post riaditeľa Odboru boja proti korupcii a bol aj členom Legislatívnej rady Vlády SR. V súčasnosti pôsobí ako predseda Špecializovaného trestného súdu v Pezinku a riadiaci predseda senátu 3T. Je spoluautorom a autorom rôznych odborných publikácií, príručiek, prednášok a článkov (v Justičnej revue, na portáli Právne listy,…) a externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie, kde v posledných rokoch lektoruje niekoľko vzdelávacích podujatí (pravidelne tréning procesných zručností pri vedení hlavného pojednávania).

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): predseda Špecializovaného trestného súdu v Pezinku