JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Právo

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Právo

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity (2003). Po ukončení vysokoškolského štúdia sa vrátil do Košíc, kde vykonával právnickú prax vo viacerých neziskových organizáciách a neskôr v oblasti advokácie. V roku 2006 mu bol udelený titul JUDr. Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach založil a viedol predmet „Klinika medicínskeho práva“. Od roku 2008 vykonáva advokátsku prax na pozícii partnera v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a súčasne sa podieľa aj na činnosti Komory pre medicínske právo – MEDIUS, ktorej vznik spoluinicioval. Okrem advokátskej praxe zameranej na poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, lekárňam a subjektom farmaceutického priemyslu sa venuje aj vzdelávaniu a prednáškovej činnosti v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva, či už ako člen lektorského tímu SAK, Lekárskej fakulty UPJŠ, alebo v rámci špecializovaného vzdelávania pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva a členom redakčnej rady Časopisu zdravotníckeho práva a bioetiky vydávaného Ústavom státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. Je vedúcim autorského kolektívu k prvému komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (2015, C.H. BECK). Bol členom pracovnej komisie na MZ SR pri príprave novely zákona o liekoch týkajúcej sa prevzatia Nariadenia 536/2014 o klinickom skúšaní do právnej úpravy 362/2011 Z. z. Je členom Svetovej asociácie medicínskeho práva a od roku 2019 externe spolupracuje s Ústavom štátu a práva SAV. V januári 2022 bol ministrom zdravotníctva SR vymenovaný do funkcie stáleho člena Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, ktorú zriadilo Ministerstvo zdravotníctva SR.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS

Kontakty na diskutéra: