JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Právo

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Právo

JUDr. Ivan Humeník, Ph.D. je partnerom v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, v ktorej od roku 2008 vykonáva advokátsku prax. JUDr. Ivan Humeník, Ph.D. je sudcom Rozhodcovského súde pre medicínske záležitosti, členom World Association for Medical Law (WAML), členom Komory pre medicínske právo – MEDIUS, členom redakčnej rady odborného časopisu zdravotníckého práva a bioetiky (MedLaw Journal) vydávaného Ústavom štátu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a členom redakčnej rady odborného recenzovaného časopisu Slovenský lekár. Okrem advokátskej praxe sa venuje aj akademickej činnosti na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde vedie predmet Medicínske právo. Je odborným garantom internetového projektu www.pravo-medicina.sk. JUDr. Ivan Humeník, Ph.D. v rámci svojej praxe pôsobil aj vo viacerých neziskových organizáciách (Inforoma, Slovenský Helsinský Výbor, Občan a Demokracia, ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj).

Kontakty na diskutéra: