JUDr. Ján Hrivnák

Prokuratúra

JUDr. Ján Hrivnák

Prokuratúra

Narodil sa 19. septembra 1960 v Dolnom Kubíne. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a po zložení rigoróznej skúšky v roku 1984 mu bol udelený titul JUDr. V období rokov 1989 až 1991 absolvoval postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V rokoch 1983 až 1984 pôsobil ako právny čakateľ na Okresnom súde v Martine a následne ako právny čakateľ Vojenskej obvodnej prokuratúry v Banskej Bystrici. V roku 1985 vykonal odbornú prokurátorskú skúšku na Hlavnej vojenskej prokuratúre v Prahe a od daného roku pracoval 13 rokov na Vojenskej obvodnej prokuratúre v Banskej Bystrici, kde postupne zastával pozíciu vyšetrovateľa, prokurátora a námestníka. Od roku 1998 až do roku 2000 pôsobil ako prokurátor a zástupca vedúceho oddelenia na Vyššej vojenskej prokuratúre Trenčín. Následne bol 4 roky vojenským obvodným prokurátorom v Bratislave a od roku 2004 pracuje ako prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry na Generálnej prokuratúre SR, kde zastáva aj funkciu riaditeľa odboru. Počas svojho pôsobenia na Generálnej prokuratúre absolvoval aj niekoľko študijných pobytov v zahraničí, jeden z nich bol napr. zameraný na dokazovanie a prevenciu korupcie (apríl 2010 – Česká republika). V rámci pedagogickej činnosti prednášal na seminároch pre sudcov a prokurátorov, ale aj pre zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy. Od roku 2019 pôsobí aj ako asistent na Katedre medicínskeho práva na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry

Kontakty na diskutéra: