doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

Medicína, Veda

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

Medicína, Veda

Má ukončené štúdium v odboroch všeobecné lekárstvo, molekulárna biológia a ekonomika. V súčasnosti pôsobí ako prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny a docent Ústavu patologickej fyziológie na Lekárskej fakulte UK a taktiež ako vedec na Katedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK. V rokoch 2013 až 2015 zastával funkciu riaditeľa Molekulárno-medicínskeho centra SAV. V roku 2013 bol ocenený pamätným listom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeľovaným mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov. Medzi oblasť záujmu jeho výskumnej činnosti patrí patofyziológia extracelulárnej DNA, chronobiológia testosterónu a metabolické dôsledky kolových nápojov. Okrem iného je aj spoluzakladateľom občianskeho združenia Klub Detskej Nádeje na pomoc detským onkologickým pacientom.

Kontakty na diskutéra: