MA. Michal Staňák, Dr.phil, AKC

Študoval v Anglicku a Rakúsku. Bakalársky titul v oblasti filozofie získal na King’s College London, magisterský titul z oblasti zdravotnej politiky, filozofie a ekonómie na University College London a doktorát z aplikovanej etiky z oblasti rozhodovacích procesov v zdravotníctve na Viedenskej univerzite. V rokoch 2013 – 2015 pracoval ako učiteľ na bilingválnom gymnáziu v Bratislave. V rokoch 2015 – 2020 pracoval ako analytik v Rakúskom národnom HTA inštitúte, kde vypracoval desiatky HTA hodnotení pre Rakúsko, Nemecko a Európsku sieť HTA inštitúcií (EUnetHTA). V rokoch 2020 – 2021 viedol Odbor agentúry pre HTA na Ministerstve zdravotníctva SR, kde so svojím tímom pripravovali podklady na založenie samostatnej a nezávislej HTA inštitúcie. Od roku 2019 pôsobí ako lektor na Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Od 1.1.2022 je povereným riaditeľom NIHO.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): riaditeľ Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO)

Mgr. Robin Kopecký

Vyštudoval filozofiu na FF UK v Prahe a teoretickú a evolučnú biológiu na PřF UK v Prahe. V súčasnosti dokončuje doktorské štúdium a je vedeckým pracovníkom na PřF UK v Praze. Je spoluzakladateľom centra Karla Čapka pre výskum hodnôt vo vede a technike www.cevast.org a jeho koordinátorom na PřF UK. Venuje sa experimentálnej filozofii (morálny súd) a filozofii techniky (autonómne vozidlá).

PhDr. David Černý, Ph.D.

Vyštudoval filozofiu v Taliansku, doktorát získal z lekárskej etiky na 1. lekárskej fakulte UK. V súčasnosti pôsobí ako vedecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR a Ústavu informatiky AV ČR v Prahe. Venuje sa normatívnej a aplikovanej etike, obzvlášť lekárskej etike a etike umelej inteligencie. Je autorom celej rady kníh a odborných štúdií. Jeho kniha o princípe dvojakého účinku vyjde v nakladateľstve Routledge, s Ryanom Jenkinsom a Tomášom Hříbkom tiež pripravuje zbierku textov o etike autonómnych vozidiel, ktorá vyjde v nakladateľstve Oxford University Press.