JUDr. Adam Doležal, LL.M.

Je odborníkom na civilné deliktné právo, medicínske právo a bioetiku. Ako člen Ústavu státu a práva Akademie věd ČR sa spolupodieľal na organizácii celej rady konferencií a seminárov zaoberajúcich sa témou občianskej právnej zodpovednosti. Je autorom alebo spoluautorom celej rady odborných publikácií, napr. Eutanazie a rozhodnutí na konci života. Právní aspekty. Praha: Academia, 2017; s Doležal T. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2016 či Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví. Praha: Linde, 2007.

Mgr. BeLic. Pavla Bicianová

Absolventka Pedagogickej fakulty v Bratislave a Fakulty bioetiky v Ríme. Bioetike sa venuje 11 rokov (ako prednášajúca, lektorka, konzultantka, organizátorka konferencií, seminárov, stretnutí, najmä pre zdravotníkov). Ako bioetička pracovala napr. aj pre biskupstvo v BB, či pre neziskovú organizáciu Renovatio-Nova. Momentálne pracuje na plný úväzok ako matka 4 detí a čiastočne ako bioetička – externistka. Ako manželku lekára ju najviac zaujíma medicínska etika, a preto rieši všetky citlivé témy s ňou spojené (vzťah lekár – pacient, umelé oplodnenie, surogátne materstvo, potraty, eutanázia, agresívna liečba,atď.).

ThDr. René Balák, PhD.

Bioetik a morálny teológ

Mgr. Katarína Komenská, PhD.

Etička z Inštitútu etiky a bioetiky Filozofickej fakulty PU

Mgr. Adriana Jesenková, PhD.

Vyštudovala filozofiu v kombinácii s históriou na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave v odbore systematická filozofia.

V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde prednáša filozofické disciplíny, sociálnu etiku a bioetiku. Svoj odborný záujem sústreďuje na feministickú filozofiu, etiku starostlivosti a otázky vzťahu moci, starostlivosti a spravodlivosti.

Ako výskumníčka pôsobí aj v občianskom združení EsFem zameranom na rodový výskum a rodovo citlivú výchovu a vzdelávanie. Publikovala viacero vedeckých prác, v roku 2016 jej vyšla monografia Etika starostlivosti. Na vlnách Rádia Regina Východ zaznelo už viac ako 150 jej krátkych zamyslení.

ThLic. Daniel Demočko, PhD.

Teológ, pedagóg, a etik, vyštudoval Katolícku univerzitu v Ružomberku a Teologickú fakultu v Košiciach, odbor teológie, bioetiky a náuky o spoločnosti. V súčasnosti vyučuje na Cirkevnom gymnáziu v Levoči a na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi. Špecializuje sa na kresťanskú etiku, bioetiku, teológiu tela a personalistickú filozofiu. V Spišskej Novej Vsi môžete navštíviť jeho vzdelávacie zariadenie – Ethic Institute (Institute for Ethics and Social Education) zamerané na vzdelávanie v oblasti aplikovaných etík (najmä podnikateľská etika, etika marketingu a medicínska etika a bioetika) a iných humanitných odborov. Je tiež autorom mnohých publikácií ako napríklad Klady a zápory personalizmu v bioetike, Sexualita nie je o zákazoch či dielo Plánovať eticky – Kresťanskí etici o plánovaní rodičovstva.

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D.

Docent Szaniszló pracuje v oblasti všeobecnej a špeciálnej teologickej etiky ako aj politickej filozofie a za jeho vedecké výsledky bol menovaný Najlepším odborným asistentom teologickej fakulty v Košiciach v roku 2008, a najlepším docentom v roku 2009 a 2010. Pracuje s Prof. Matthiasom Vogtom z Vyšokej školy Zittau-Goerlitz na projekte Kultúrneho manažmentu Cirkví a takisto v dvoch sieťach CEEPUSu: bioetická sieť ACEBE Prof. Sigrid Muellerovej (asociácie bioetikov strednej a východnej Európy so sídlom vo Viedni pri Inštitúte systematickej teológie Univerzity Viedeň) ako aj sociálno-etická sieť Prof. Ingebor Gabriel pri tej istej Univerzite. Zároveň už 2 roky prednáša bioetiku Na odbornom kolégiu sv. Pavla pri Pedagogickej fakulte Benedeka Eleka Západomaďarskej Univerzity v Šoproni (aj v programe Erazmus) a pracuje s kolegom prof. W. Schauppom v rakúskom Grazi, pri formáciu doktorandov v oblasti morálnej teológie. Po ukončení inauguračného konania v roku 2014 je od februára 2015 profesorom a garantom študijného odboru Sociálna práca na Fakulte sociálnych štúdii Vysokej školy Danubius v Sládkovičove.