JUDr. Ján Hrivnák

Narodil sa 19. septembra 1960 v Dolnom Kubíne. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a po zložení rigoróznej skúšky v roku 1984 mu bol udelený titul JUDr. V období rokov 1989 až 1991 absolvoval postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V rokoch 1983 až 1984 pôsobil ako právny čakateľ na Okresnom súde v Martine a následne ako právny čakateľ Vojenskej obvodnej prokuratúry v Banskej Bystrici. V roku 1985 vykonal odbornú prokurátorskú skúšku na Hlavnej vojenskej prokuratúre v Prahe a od daného roku pracoval 13 rokov na Vojenskej obvodnej prokuratúre v Banskej Bystrici, kde postupne zastával pozíciu vyšetrovateľa, prokurátora a námestníka. Od roku 1998 až do roku 2000 pôsobil ako prokurátor a zástupca vedúceho oddelenia na Vyššej vojenskej prokuratúre Trenčín. Následne bol 4 roky vojenským obvodným prokurátorom v Bratislave a od roku 2004 pracuje ako prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry na Generálnej prokuratúre SR, kde zastáva aj funkciu riaditeľa odboru. Počas svojho pôsobenia na Generálnej prokuratúre absolvoval aj niekoľko študijných pobytov v zahraničí, jeden z nich bol napr. zameraný na dokazovanie a prevenciu korupcie (apríl 2010 – Česká republika). V rámci pedagogickej činnosti prednášal na seminároch pre sudcov a prokurátorov, ale aj pre zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy. Od roku 2019 pôsobí aj ako asistent na Katedre medicínskeho práva na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry

Dar vs. úplatok v prostredí zdravotníctva

Zameranie: Pozornosti vo vzťahu lekár-pacient sú rizikové (trestný, ústavný pohľad a realita bežného života)

Denné eticko-právne dilemy lekára, lekárnika, ale aj pacientov či reprezentantov farmaceutických spoločností. Na jednej strane máme evidentne amorálne-korupčné situácie a na druhej strane množstvo každodenných príbehov vďačnosti pacientov majúcich podobu kvetov, dezertu či fľaše vína. Kde je hranica medzi dovoleným a korupčným správaním?

Čo je to úplatok a je medzi úplatkom a darom rozdiel? Akými nástrojmi by sme mali budovať zdravé vzťahy podporujúce spravodlivý prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti či neindukovaný predpis liekov? Ako súčasne docieliť, aby sa pacient nebál prejaviť vďačnosť a lekár nemal strach prejav vďačnosti od pacienta prijať? Ako by mal reagovať lekár, pacient či reprezentant farmaceutickej spoločnosti, ak je konfrontovaný s korupčnou požiadavkou?

O týchto otázkach budeme diskutovať so zástupcami prokuratúry, súdov, lekárskej, lekárnickej obce a zástupcami farmaceutického priemyslu.

Dar vs. úplatok v prostredí zdravotníctva I.

Zameranie: Deliaca čiara medzi darom a úplatkom a akými pravidlami sa musia riadiť vzťahy v zdravotníctve

Denné eticko-právne dilemy lekára, lekárnika, ale aj pacientov či reprezentantov farmaceutických spoločností. Na jednej strane máme evidentne amorálne-korupčné situácie a na druhej strane množstvo každodenných príbehov vďačnosti pacientov majúcich podobu kvetov, dezertu či fľaše vína. Kde je hranica medzi dovoleným a korupčným správaním?

Čo je to úplatok a je medzi úplatkom a darom rozdiel? Akými nástrojmi by sme mali budovať zdravé vzťahy podporujúce spravodlivý prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti či neindukovaný predpis liekov? Ako súčasne docieliť, aby sa pacient nebál prejaviť vďačnosť a lekár nemal strach prejav vďačnosti od pacienta prijať? Ako by mal reagovať lekár, pacient či reprezentant farmaceutickej spoločnosti, ak je konfrontovaný s korupčnou požiadavkou?

O týchto otázkach budeme diskutovať so zástupcami prokuratúry, súdov, lekárskej, lekárnickej obce a zástupcami farmaceutického priemyslu.

Dar vs. úplatok v prostredí zdravotníctva II.

Zameranie: Je prejav vďačnosti pacienta (vždy) úplatkom? Čo sú hlavné výzvy pre Slovensko v tejto téme?

Denné eticko-právne dilemy lekára, lekárnika, ale aj pacientov či reprezentantov farmaceutických spoločností. Na jednej strane máme evidentne amorálne-korupčné situácie a na druhej strane množstvo každodenných príbehov vďačnosti pacientov majúcich podobu kvetov, dezertu či fľaše vína. Kde je hranica medzi dovoleným a korupčným správaním?

Čo je to úplatok a je medzi úplatkom a darom rozdiel? Akými nástrojmi by sme mali budovať zdravé vzťahy podporujúce spravodlivý prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti či neindukovaný predpis liekov? Ako súčasne docieliť, aby sa pacient nebál prejaviť vďačnosť a lekár nemal strach prejav vďačnosti od pacienta prijať? Ako by mal reagovať lekár, pacient či reprezentant farmaceutickej spoločnosti, ak je konfrontovaný s korupčnou požiadavkou?

O týchto otázkach budeme diskutovať so zástupcami prokuratúry, súdov, lekárskej, lekárnickej obce a zástupcami farmaceutického priemyslu.

Doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc

Je sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky a vysokoškolský pedagóg. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1982. V rokoch 1998–2002 bol poslancom Národnej rady SR a predsedom ústavnoprávneho výboru NR SR. Dňa 16. februára 2007 bol prezidentom SR vymenovaný za sudcu Ústavného súdu SR.

JUDr. Marek Rajnič