MA. Michal Staňák, Dr.phil, AKC

Študoval v Anglicku a Rakúsku. Bakalársky titul v oblasti filozofie získal na King’s College London, magisterský titul z oblasti zdravotnej politiky, filozofie a ekonómie na University College London a doktorát z aplikovanej etiky z oblasti rozhodovacích procesov v zdravotníctve na Viedenskej univerzite. V rokoch 2013 – 2015 pracoval ako učiteľ na bilingválnom gymnáziu v Bratislave. V rokoch 2015 – 2020 pracoval ako analytik v Rakúskom národnom HTA inštitúte, kde vypracoval desiatky HTA hodnotení pre Rakúsko, Nemecko a Európsku sieť HTA inštitúcií (EUnetHTA). V rokoch 2020 – 2021 viedol Odbor agentúry pre HTA na Ministerstve zdravotníctva SR, kde so svojím tímom pripravovali podklady na založenie samostatnej a nezávislej HTA inštitúcie. Od roku 2019 pôsobí ako lektor na Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Od 1.1.2022 je povereným riaditeľom NIHO.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): riaditeľ Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO)

MUDr. Marian Streško, PhD.

V roku 1993 ukončil štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V roku 2010 dokončil doktorandské štúdium na fakulte Zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Má atestáciu z vnútorného lekárstva a klinickej onkológie. Ako hlavný skúšajúci sa pravidelne zúčastňuje na klinických skúšaniach zameraných na karcinóm prsníka, hrubého čreva a pľúc. Publikuje v odborných časopisoch a prednáša na domácich a medzinárodných konferenciách. Je členom Slovenskej onkologickej spoločnosti, ESMO (EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY) a členom výboru SEKCAMA. Od roku 2013 pôsobí ako prednosta Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): prednosta Onkologickej kliniky FN TT

 

PharmDr. Alica Súkupová

Vyštudovala odbor farmácie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv v roku 2009 tiež úspešne obhájila svoju rigoróznu prácu. V roku 2010 získala špecializáciu v odbore lekárenstvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a neskôr na tej istej univerzite absolvovala aj certifikačný študijný program revízne lekárenstvo. Po škole získavala skúsenosti v lekárenskom sektore na pozíciách lekárnik a zodpovedný farmaceut. Od roku 2014 pôsobí vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, najskôr ako farmaceut na Oddelení metodiky zdravotných a revíznych činností a od roku 2020 ako riaditeľka Odboru zdravotnej politiky.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): riaditeľka Odboru zdravotnej politiky VšZP

 

 

Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.

Vyštudovala Slovenskú Technickú univerzitu v Bratislave. V roku 1994 získala titul MBA na Southeastern Louisiana University v USA, v roku 1997 titul FCCA z Veľkej Británie (medzinárodne certifikovaný účtovník) a v roku 2003 titul LL.M. (medzinárodné právo) na Wirtschaftsuniversität vo Viedni. Má licenciu audítora a daňového poradcu. Je zakladajúcou spoločníčkou BMB Partners, prezidentkou slovenskej pobočky International Fiscal Association a od roku 2004 do roku 2018 bola riadiacou partnerkou LeitnerLeitner na Slovensku. Pracovala ako poradkyňa ministra financií SR, je manažérkou s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti audítorstva, medzinárodného daňového práva, riadenia financií a ekonomického poradenstva. Venuje sa aj publikačnej činnosti, ako pre odbornú, tak aj pre laickú verejnosť. Pro bono pôsobila ako členka Správnej rady RED NOSES Clowndoctors International na Slovensku a členka Dozornej rady Nadácie otvorenej spoločnosti na Slovensku. Aktuálne je predsedníčkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): predsedníčka ÚDZS

Ing. Iveta Pálešová

Je absolventkou Fakulty podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vo farmaceutickom priemysle je aktívna už od roku 1995, kedy začala svoje pôsobenie v spoločnosti Janssen-Cilag. Po skúsenostiach na finančných, logistických a cenových pozíciách následne pôsobila v spoločnosti Roche Slovensko ako manažérka farmakoekonomiky a manažérka vstupu liekov na trh, v podobnej pozícii aj v spoločnosti Amgen Slovensko a následne ako riaditeľka vstupu onkologických liekov pre spoločnosť Novartis Slovensko. Od mája 2020 je výkonnou riaditeľkou AIFP na Slovensku. Vzhľadom na svoje dlhodobé pôsobenie na viacerých pozíciách v rámci farmaceutického priemyslu má bohaté skúsenosti najmä s cenotvorbou a vývojom cien liekov, legislatívou a reguláciami v oblasti registrácie, predaja, ukončenia dovozu a vstupu liekov na slovenský trh, ale aj reguláciami a zákonmi súvisiacimi s rozsahom úhrad liekov, vývojom spotreby liekov a dátami a ich využitím v oblasti štátnej liekovej politiky na Slovensku.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): výkonná riaditeľka AIFP na Slovensku

Mgr. Miroslava Fövényes, MSc.

Magisterské štúdium v odbore verejnej politiky a verejnej správy úspešne ukončila v roku 2013. Počas celého štúdia na vysokej škole pracovala v rezorte diplomacie, v Medzinárodnom vyšehradskom fonde. V roku 2021 ako jediná zo strednej a juhovýchodnej Európy prešla britským programom School of System Change (Health System Transformation for Europe, Africa and Middle East). V roku 2022 získala po absolvovaní postgraduálneho štúdia na Semmelweis University v Budapešti titul Msc. v odbore manažment v zdravotníctve. V rokoch 2013 až 2021 viedla pacientske občianske združenie Lymfoma Slovensko ako jeho prezidentka a popri tom pôsobila v rokoch 2016 až 2017 aj na poste viceprezidentky Asociácie na ochranu práv pacienta, kde od roku 2022 nastúpila ako členka správnej rady. Od roku 2021 pôsobí aj ako členka správnej rady v pacientskom občianskom združení Lymfoma a Leukémia Slovensko, kde je líderkou pre inovácie a pacientsku advokáciu. Zároveň bola v roku 2022 vymenovaná do funkcie stáleho člena Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, ktorú zriadilo Ministerstvo zdravotníctva SR a kde posudzuje žiadosti o klinické skúšanie a zapája zástupcov pacientov do hodnotenia.
  • pôsobenie (v čase konania diskusie): líderka pre inovácie a pacientsku advokáciu v OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko

PharmDr. Monika Lainczová

Vyštudovala odbor klinickej farmácie na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 1993 dosiahla špecializáciu I. stupňa v odbore lekárenstvo. Má dlhoročné skúsenosti s prácou v lekárenskom sektore a pracovala aj v distribučnej spoločnosti. Od roku 2013 pôsobí v zdravotnej poisťovni DÔVERA ako manažérka odboru liekovej politiky.
  • pôsobenie (v čase konania diskusie): manažérka odboru liekovej politiky v zdravotnej poisťovni DÔVERA

JUDr. Marika Barabas Pavlíková

V roku 2014 vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Po ukončení štúdia vykonávala právnickú prax ako koncipientka v advokátskej kancelárii. Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky z predmetu trestné právo procesné a kriminalistika jej bol v roku 2016 udelený titul JUDr. Od roku 2017 pôsobí na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Na úrade začínala ako právnik pobočky v Martine, neskôr pracovala ako právnik Sekcie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Aktuálne vedie Odbor dohľadu nad poskytovaním a úhradou zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Má praktické skúsenosti s výkonom dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, s vedením správnych konaní vo veci porušenia povinnosti poskytnúť zdravotnú starostlivosť správne, ako aj so súdnymi spormi v tejto oblasti. Aktuálne si prehlbuje vzdelanie špecializačným štúdiom v odbore „Master of public health“ na Fakulte zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ako hlavný kontrolór pôsobí aj v oblasti samosprávy.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): riaditeľka Odboru dohľadu nad poskytovaním a úhradou zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti ÚDZS

MUDr. Branislav Chrenka

Narodil sa v roku 1984. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 2010. Pracoval na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny v UNB Ružinov, v humanitárnej misii v meste Jacmel – Haiti, na Klinike detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava a na II. Detskej klinike DFNsP v Banskej Bystrici. V roku 2018 získal atestáciu z pediatrie. Od roku 2010 pôsobí v tíme krízovej intervencie Modrý anjel, n.o. a v rokoch 2013 – 2019 bol jeho riaditeľom. Absolvoval 200-hodinové vzdelávanie v krízovej intervencii, pôsobil ako operátor krízovej linky a zasahoval v teréne pri udalostiach s traumatizujúcim potenciálom. V roku 2015 absolvoval psycho–traumatologický výcvik v expozičnej metodike Traumatic Incident Reduction (TIR) spolu s rozšírením o detského klienta (2021). Od roku 2019 TIR metodológiu vyučuje. Je autorom dvoch odporúčaných postupov MZ SR: „Odporúčaný postup na výkon prevencie v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami/situáciami v oblasti akútny a chronický post–traumatický stresový syndróm“ (2020); „Prevencia v súvislosti s mimoriadnymi situáciami v oblasti psychické ochorenia a duševné zdravie u migrantov“ (2020).

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): pediater v detskej ambulancii v Ružinove

Mgr. Tomáš Majerník

Od ukončenia štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v roku 2012 pôsobí na Ústavnom súde SR, najskôr ako súdny analytik, neskôr ako súdny poradca. Na Ústavnom súde SR zabezpečuje aj koordináciu vzdelávania študentov Právnickej fakulty UPJŠ v rámci Stážovej kliniky.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): súdny poradca Ústavného súdu SR